پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی، از کشته شدگان ناآرامی های پس از انتخابات درباره هاله سحابی