پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با علی اصغر رمضان پور، بی بی سی، درباره سخنان عبدالنبی نمازی، امام جمعه کاشان