پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با مهسا امرآبادی، همسر مسعود باستانی درباره ضرب و جرح او در هنگام ملاقات در زندان