پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با حسین باستانی، بی بی سی، درباره شکنجه زندانیان سیاسی برای تکذیب شکایتشان