پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لندن میزبان کنسرت 'خلیج همیشه فارس'

لندن، میزبان هنرمندان ایرانی بود، که از گوشه و کنار اروپا برای هنرنمایی درکنسرت "خلیج همیشه فارس"به اینجا آمده بودند. این برنامه شامل دو سبک متفاوت موسیقی بود. اجرای آثار کلاسیک و اپرا در کنار موسیقی سنتی جنوب ایران.

فتانه فرج اللهی، بی بی سی، گزارش می دهد.