پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش ویدئوهای شهروندان در جنبش اجتماعی

در اعتراضات علیه حکومتها در خاورمیانه و شمال آفریقا، تصاویری که شهروندان با دوربینهای موبایل یا دوربینهای کوچک می گیرند و به خارج می فرستند نقش مهمی در خبررسانی ایفا می کند. نقشی که شاید بتوان گفت دقیقا دو سال پیش با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری از ایران آغاز شد.

علی همدانی، بی بی سی، گزارش می دهد.