پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با مهرداد عمادی، از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا، در مورد شکایت ایران

مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می گوید که این شرکت در ارتباط با تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، به مجامع حقوقی بین المللی اقامه دعوا می کند. محمدحسین داجمر که در سمینار تحریم‌های بین المللی و کشتیرانی صحبت می کرد، گفت اتحادیه اروپا و امریکا به دلیل عملکرد مثبت کشتیرانی ایران در شرایط تحریم ها ، محدودیت هایی جدیدی علیه این شرکت به اجرا گذاشته اند که در تحریمها به آن اشاره نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال گذشته، قطعنامه جدید تحریم ایران را تصویب کرد که در آن محدودیت هایی علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.

برای بررسی بیشتر این خبر گفتگویی داشتم با مهرداد عمادی، از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا، و نخست از او پرسیدم که مبنای حقوقی شکایت ایران اساس چیست؟