پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ضرب و شتم' هدی صابر در اوین در نامه ۶۴ زندانی سیاسی

سه روز بعد از مرگ رضا هدی صابر، یا آنطور که دوستانش او را می نامند، هدی صابر، دلیل مرگ او هنوز خبر ساز است. علت رسمی مرگ این فعال ملی-مذهبی سکته قلبی اعلام شده، اما بسیاری می گویند اعتصاب غذا و اذیت و آزار مقام های زندان، در مرگش تاثیر گذار بوده است. امروز هم شماری از زندانیان سیاسی نامه ای درباره جزئیات مرگ آقای صابر منتشر کرده اند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.