پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران هوای آلوده به گرد و غبار در ایران

بحران هوای آلوده به گرد و غبار هر روز در ایران وخیم تر می شود. هوای بخشهای بزرگی در غرب، جنوب و مرکز این کشور مدتی است که دچار آلودگی گرد و غباری شده که عمدتا از کشورهای همسایه از جمله عراق می آید. مقامهای ایرانی می گویند با همتایان عراقی خود توافق کرده اند تا منشأ اصلی گرد و غبار را به تدریج مهار کنند.

گزارشی ببینیم از مجید خیام دار.