پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با ابوالحسن بنی‌صدر در روز پس از خروج از ایران

یک روز پس از خروج ابوالحسن بنی صدر از ایران در سال ۱۳۶۰، شاداب وجدی، گزارشگر وقت بی‌بی‌سی فارسی با او گفت و گو می کند.