پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر درباره انتخاب گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران