پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت دشوار پناهندگان ایرانی در پاکستان

پناهندگان ایرانی در پاکستان از آنچه بی‌توجهی سازمان ملل متحد به وضعیت خود می‌خوانند، شکایت دارند. حدود ۲۰۰ پناهنده ایرانی از ترس پیگرد مقام‌های جمهوری اسلامی به پاکستان فرار کرده اند. سازمان ملل متحد در روز جهانی پناهندگان می‌گوید از تمام امکانات برای حمایت از این پناهندگان استفاده می‌کند.

هارون نجفی‌زاده از اسلام آباد گزارش می‌دهد.