پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به رویدادهای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

سی سال از سی خرداد ۱۳۶۰ می گذرد. روز پر التهابی که خیابان‌های تهران را به عرصه درگیری شدید بین نظام جمهوری اسلامی ایران و یکی از گروه‌های اپوزیسیون مبدل کرد.

این رویارویی باعث برکناری ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران، و سرکوب گسترده سازمان مجاهدین خلق و در پی آن دیگر گروه‌های مخالف سیاسی شد.

علی همدانی سری به آرشیو بی بی سی زده و نگاهی به آن روزها کرده است.