پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بنی صدر؛ سی سال پس از رأی عدم کفایت

سی سال پیش در چنین روزی جدال اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران با مخالفانش در حکومت به عزل او انجامید. مجلس وقت با حمایت آیت الله خمینی به ابوالحسن بنی صدر رأی عدم کفایت داد، رویدادی که تنش‌ها را بیشتر کرد و بحران‌هایی در پی آورد که هنوز هم در یادهاست.

مجید خیام دار نگاهی دارد به آن دوران.