پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شدت گرفتن بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها در ایران

بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها در ایران قوت گرفته. هر چند زمان دقیق جدا کردن دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌ها هنوز به روشنی معلوم نیست، اما بعضی نمایندگان مجلس از توافق با وزارت علوم برای اجرای این طرح خبر داده‌اند.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد.