پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دور تازه برخورد با ' بدحجابی '

نیروی انتظامی فهرست جدیدی اعلام کرده از آنچه مصادیق بدحجابی و بدپوششی خوانده است. از این پس، علاوه بر کسانی که موهاشان از جلو و عقب روسری ها بیرون است و یا خانم هایی که یقه شان بیرون است یا شال کوتاه دارند هم باید جریمه نقدی بپردازند. البته پسران هم مشمول طرح جدید می شوند. به خصوص اگر دستبند دست شان باشد یا آرایش داشته باشند.

برمک بهره مند،بی بی سی، گزارش می دهد.