پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح جمع‌ آوری ماهواره ‌ها در ایران

دولت ایران سال‌هاست که تلاش می‌کند این دیش‎های ماهواره‌ها را جمع کند. اما اگر شما در ایران برنامه‌های ما رو از طریق ماهواره می‌بینید مفهموش این است که این سیاست دست کم در مورد شما موثر نبوده. امروز جانشین رئیس پلیس حرفهای جدیدی درباره طرح جمع آوری ماهواره ها زده.

گزارش نگین شیرآقایی.