پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گسترش دامنه خشکسالی در ایران

یک مسئول مدیریت خشکسالی در ایران گفته ۷۶ درصد مساحت کشور دچار خشکسالی شده و بی آبی نسبت به ماه گذشته بیشتر شده است. به گفته او در بعضی از مناطق مثل شمال غربی و جنوب شرقی باران بیشتری نسبت به فروردین باریده اما دامنه خشکسالی در مرکز گسترش یافته و در شرایط بحرانی است.

فرزاد کاظم زاده گزارش می‌دهد