پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنبیه بدنی دانش آموزان ایرانی و پیامدهای آن

تصاویری اخیرا منتشر شده که تکان دهنده است. دانش آموزانی که معلم با قدرت و بدون هیچ اکراهی به آنها سیلی می‌زند و حتی از خود آن‌ها به عنوان ابزار تنبیه دیگری استفاده می‌کند. به این شکل که آن‌ها چون دومبارز یکدیگر را به باد کتک می‌گیرند. اگرچه سال‌هاست که چوب و فلک از مدرسه های ایران برچیده شده، ولی تصاویری که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که هنوز هم در بعضی مدرسه‌ها صدای گریه دانش آموزان به فلک می‌رسد. تنبیه کودکان در مدرسه‌ها فقط در حد تصاویری که اخیرا منتشر شده نیست. سال گذشته تنبیه بدنی دانش آموزان در چند مورد به صدمه جدی، نقص عضو و حتی مرگ هم انجامید.

گزارشی از مهرزاد کهن روز، با این هشدار که بعضی از تصاویر آن ممکن است ناراحت کننده باشد.