پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش مجاهدین خلق برای خارج شدن از فهرست تروریستی آمریکا

موضوع انتقال ساکنان اردوگاه اشرف از عراق، با موضوعی دیگر گره خورده: بودن نام مجاهدین خلق در فهرست گروه های تروریستی آمریکا. مساله ای که ابعاد سیاسی اش بیشتر از ابعاد حقوقی آن است. انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا در چند هفته آینده در مورد خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا تصمیم بگیرد.

بهمن کلباسی از تلاش کم سابقه این گروه برای خارج شدن از این فهرست گزارش می دهد.