پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش مجلس ایران به افزایش خشونت و جرایم اجتماعی

مجلس ایران از دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی خواسته به کمیسیون امنیت ملی بروند و درباره افزایش قتل و خشونت توضیح دهند. آخرین نمونه خشونت در ایران قتل قهرمان مسابقات قوی ترین مردان ایران است که سه روز پیش با چاقو کشته شد.

فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد