پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمنه بهرامی گذشت کرد؛ قصاص منتفی شد

آمنه بهرامی، دختری که هفت سال پیش، صورتش با اسید سوخت، امروز از قصاص گذشت. مجید موحدی قرار بود با چکاندن اسید در چشمانش کور شود. آمنه مجازاتی را که هفت سال به دنبالش بود، در یک لحظه بخشید.

فرزاد کاظم زاده گزارش می‌دهد