پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گام نخست دولت برای اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها

از این پس، برای ورود به دانشگاههای ایران، بیشتر از اینکه ملاک دانش و علم مطرح باشد، زن یا مرد بودن مهم است. در دفترچه های انتخاب رشته امسال، در مقابل رشته های مختلف در بسیاری از دانشگاهها، دو ستون ناآشنا قرار گرفته، ستونی که تعداد پذیرش زنان و مردان را تعیین می کند. پس از تایید و تکذیب ها درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه های ایران برای سال تحصیلی جدید، حالا روشن شده که دولت، قصد دارد به مردان برای ورود به دانشگاه شانس بیشتری بدهد، درحالیکه در سالهای گذشته، بیشترین شمار دانشجویان را زنان تشکیل می دادند.

مسعود آذر گزارش می‌دهد