پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوت از اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات

محمدرضا باهنر نایب رئیس محافظه کار مجلس ایران از اصلاح طلبان معتقد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی خواسته در انتخابات شرکت کنند. آقای باهنر گفته اصلاح طلبان تفکرات مختلفی دارند ولی باید تعریف جامعی از اصلاح طلبی خود ارائه کنند، کاری که به گفته او اصولگرایان کرده اند. این در حالی است که خود اصولگرایان در صف آرایی انتخاباتی و موضعگیری در قبال اصلاح طلبان اختلاف دارند.

مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد