پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گوی جمشید برزگر با فرح پهلوی در باره شاپور بختیار و آخرین ماه های نظام پادشاهی