پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزینه سنگین حذف یارانه‌ها برای دولت ایران

حذف یارانه‌ها هزینه سنگینی بر دوش دولت گذاشته است. دولت برای پرداخت مخارجش از کجا پول می آورد؟

علی قدیمی گزارش میدهد.