پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسایل شهر تهران زمینه اختلاف شهرداری و دولت

شهرداری تهران از حذف دوربرگردان ها در این شهر خبر داده است. طرحی که از زمان حضور محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران اجرای آن آغاز شد. همزمان، شورای عالی ترافیک که زیر نظر وزارت کشور است، گفته ممکن است به دلیل مشکلات فنی، تونل توحید بسته شود. تونلی که شهرداری فعلی تهران مسئول ساخت آن است. آیا مسایل شهر تهران بار دیگر زمینه اختلاف شهرداری و دولت شده است؟

مسعود آذر گزارش می دهد.