پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش بین دولت و تولیدکنندگان درباره یارانه شیر

شیر و یارانه آن محل کشمکش دولت و تولیدکنندگان در ایران شده است. ابتدای این هفته گروهی از صاحبان کارخانه های لبنی ایران در برابر وزارت بازرگانی این کشور تجمع کردند و از دولت خواستند یارانه تولیدکنندگان شیر را پرداخت کند. دولت می گوید یارانه تولیدکنندگان را فردا پرداخت خواهد کرد. درپی حذف یارانه ها در ایران یارانه شیر هم متوقف شده و قرار است به تولید کنندگان پرداخت شود.

امیر پایور گزارش می دهد