پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی مقامات روسیه و ایران درباره طرح گام‌به‌گام

دبير شورای امنيت روسيه در رأس هیأتی به تهران رفته است. سفر نیکلای پاتروشف به دعوت سعيد جليلی، همتای ایرانی اش صورت گرفته است. بنا بر گزارشها، انتظار می رود که آقای پاتروشف در اقامت دو روزه اش با مقامهای بلندپایه ایران، از جمله رئیس جمهوری آن کشور دیدار کند و طرح گام به گام روسیه برای حل مناقشه اتمی ایران را به بحث بگذارد.

مجید خیام دار گزارش می دهد