پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزینه سنگین حذف یارانه‌ها و تحریم‌ها برای دولت ایران

حذف یارانه ها هزینه سنگینی بر دوش دولت ایران گذاشته است. دولت برای پرداخت مخارجش از کجا پول می آورد؟

علی قدیمی گزارش می‌دهد