پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تهران شهری که چنارهایش رااز دست می دهد

سایه شان آرام آرام از سر شهر کم می شود . این داستان تهران و چنارهای معروفترین و بلند ترین خیابانش است که از سال ها پیش باعث نگرانی شده است . آمار می گوید به طور متوسط روزی دو چنار در خیابان ولیعصر تهران می میرند.

آیدین صالحی، بی بی سی، گزارش می دهد.