پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش زنان در فعالیت‌های پژاک

سپاه پاسداران می گوید تا زمانی که پژاک کاملا از خاک ایران خارج نشود به عملیات نظامی علیه این حزب ادامه خواهد داد، پژاک هم گفته تا شرایط برای فعالیت آزادانه این حزب در ایران فراهم نشود دست از مبارزه مسلحانه نخواهد کشید. ژیار گل دو هفته پیش به کردستان عراق رفت و از زنان این حزب گزارشی تهیه کرده است.