پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقتصاد ایران؛ ۹ ماه پس از آغاز حذف یارانه‌ها

حدود ۹ ماه بعد از آغاز حذف تدریجی یارانه ها و با افزایش انتقادها از شدت گرفتن گرانی ها در ایران، ستاد هدفمندسازی یارانه ها، پیش بینی کرده تورم کم می شود. همزمان، بورس تهران رکوردی تازه ثبت کرده که به نظر رسانه های نزدیک به دولت نشان از رونق اقتصاد ایران دارد. اما آیا این خبرها واقعا نشان از بهبود وضع اقتصاد ایران دارد؟

علی قدیمی گزارش می دهد.