پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران و واقعه یازده سپتامبر

اگرچه حمله های یازده سپتامبر هدفهایی در آمریکا را نشانه رفته بود ولی پیامدهای آن بیشتر از هر نقطه ای دیگر در عراق و افغانستان، همسایه های غربی و شرقی ایران، حس شد و تاثیری مهم هم بر وضعیت نظام حاکم بر ایران، در منطقه و جهان گذاشت.

مسعود آذر گزارش می‌دهد