پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تولید، قاچاق و مصرف مشروبات الکلی در ایران

هشتاد میلیون لیتر در سال. این آمار پلیس ایران از واردات مشروبات الکلی به این کشور است. پلیس گفته اکثر مشروبات الکلی که قاچاقچی ها به ایران وارد می کنند کشف نمی شود. اما همۀ مشروب مصرفی در ایران وارداتی نیست و خیلی ها از مشروبهای خانه ساز، الکل طبی و حتی الکل صنعتی استفاده می کنند که در مواردی به قیمت جان آنها تمام شده. مجید خیام دار گزارشی دارد.