پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشکیل حقیقت یاب برای بررسی بزرگترین اختلاس تاریخ ایران

سه کمیسیون در مجلس ایران برای بررسی بزرگترین اختلاس تاریخ ایران کمیته‌ای حقیقت یاب تشکیل داده‌اند. متهم ردیف اول این پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم دستگیر شده. ولی این طور که از جلسه غیر علنی امروز مجلس بر می آید ماجرا تازه شروع شده. بر اساس گزارشها در این جلسه مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، دولت را به حمایت از اختلاس گران متهم کرده. بعضی از نمایندگان مجلس هم تا آنجا پیش رفته اند که خواستار استعفای دولت شده اند. از آن طرف دولت به شدت این اتهامها را رد کرده و اشکال کار را در نظام بانکی و قوانین موجود می داند.

گزارش از امیر پایور.