پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رد اتهامات دولت ایران از طرف بی‌بی‌سی

طی یکی دوهفته گذشته، حکومت ایران، عده ای از فیلمسازان را به اتهام فروش فیلم هایشان به بی بی سی فارسی بازداشت کرده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران هم دخالت این وزارت خانه در پرونده فیلمسازان را تایید کرده و اتهامات گسترده ای را به همکاران بی بی سی فارسی وارد آورده است. از طرف دیگر، حمله همه جانبه ای از طرف رسانه های حکومتی ایران، علیه بی بی سی فارسی آغاز شده است. این رسانه ها هم، با انتشار اخباری خلاف واقع، به خبرنگاران و سردبیران بی بی سی فارسی، اتهامات اخلاقی و سیاسی گسترده ای وارد کرده اند.

مهزراد کهن روز گزارش می دهد