پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'تخلف‌های' احمدی نژاد در مجلس ایران خوانده شد

هنوز عرق راه نیویورک خشک نشده، مشکلات سیاسی داخل کشور گریبان محمود احمدی نژاد را گرفته. گزارشی از شکایات بعضی نمایندگان از ئییس جمهوری در دستور کار جلسه علنی مجلس قرارگرفت، اما رای گیری درباره آن، به جلسه دیگری موکول شد. در صورت رای آوردن، این گزارش به عنوان تخلف رسمی رئیس جمهوری به قوه قضائیه ارسال می شود.

رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد.