پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش صدور کالاهای ایرانی به کردستان عراق

کردستان عراق همسایه غربی ایران، به سرعت در حال تغییر است. این تغییرات تحولات زیادی در جامعه کردها و رابطه شان با کشورهای همسایه بوجود آورده است. برای بررسی وضعیت این منطقه پنج گزارش تهیه شده است.

در اولین گزارش، ژیار گل نگاهی انداخته است به علل کاهش صدور کالاهای ایرانی به کردستان عراق.