پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجازات اعدام در ایران

دادگستری اصفهان گفته مجرمان تجاوز دسته جمعی در مهمانی خمینی شهرفردا صبح در پارکی در اصفهان جلوی چشم مردم اعدام می شوند. دیروز روز جهانی مبارزه با اعدام بود و بسیاری با مجازات اعدام به خصوص اجرای آن در ملا عام مخالف هستند.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.