پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'آلودگی هوای تهران را باد مدیریت می کند'

رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران می گوید: آلودگی هوای تهران را باد مدیریت می کند. محمد هادی حیدرزاده گفته بر اساس آمار وزارت بهداشت، تهرانی ها از لحاظ ابتلا به سرطان در دنیا رکورددار هستند.

شهریار صیامی گزارش می دهد