پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران امروز اولین گزارشش را به مجمع عمومی سازمان ملل می دهد. وضع حقوق بشر در ایران موضوع اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم بود. اجلاسی که دیروز به پایان رسید.

کسری ناجی در گزارش اش می گوید فشارهای جهانی بر ایران برای پایان دادن به وضع رو به وخامت حقوق بشر بیشتر می شود.