پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تهدیدهای غرب علیه ایران

در آستانه انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای در باره ایران، فشارها بر این کشور بیشتر شده است. آمریکا و فرانسه می گویند فشار تنها راه مهار برنامه هسته ای ایران است. در بریتانیا هم گرچه روزنامه گاردین گزارش کرده که ارتش برنامه ای را برای حمله احتمالی به ایران بررسی می کند، اما وزارت خارجه گفته به دنبال پرهیز از درگیریست.

مجید خیام دار گزارش می دهد