پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشارهای بین‌المللی بر ایران در آستانه انتشار گزارش آژانس انرژی اتمی

مرگ یکبار شیون یکبار؛ این واکنش وزیر خارجه ایران است به گزارش تازه آژانس بین االمللی انرژی اتمی از برنامه هسته ای ایران. علی اکبر صالحی گفته مستندات آژانس بی پایه و اساس است. شورای حکام آژانس بین االمللی انرژی اتمی این هفته در وین تشکیل جلسه می دهد. در این جلسه قرار است گزارشی منتشر شود که با جزییاتی که حالا به بیرون درز کرده ممکن است با همه گزارشهای قبلی پرونده هسته ایران متفاوت باشد. صحبت از جزییاتی در مورد طراحی و ساخت اجزای یک برنامه هسته ای نظامی است؛ طراحی مدل های کامپیوتری یک کلاهک هسته ای. انتشار این گزارش که به ابعاد نظامی پرونده هسته ای ایران اشاره می کند چه معنایی خواهد داشت.

کسری ناجی گزارش می‌دهد