پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار در یک مرکز نظامی در غرب تهران

خبرها ضد و نقیض بوده و هست. همه از صدای انفجاری مهیب میگفتند که ده ها کیلومتر آنطرفتر هم شنیده شده بود و شیشه خانه های اطراف را شکسته است. از انفجار کپسول گاز گفته شد تا زمین لرزه. نهایتا، سپاه پاسداران ایران پا جلو گذاشت و گفت انفجار هنگام جابجایی مهمات در یکی از پادگانهای جهاد خودکفایی سپاه در حومه تهران رخ داده است. در اینگونه موارد نوع خبررسانی رسانه ها و مقامهای ایرانی بیشتر به گسترش شایعات دامن میزند و افزایش نگرانیها. حتی شمار کشته ها که ساعتها سپاه میگفت ۲۷ نفر بوده اند به ۱۷ نفر تغییر کرد. گزارش نگین شیرآقایی.