پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحقیقات اتمی ایران و احتمال بروز جنگ؟

با بالا گرفتن احتمال حمله نظامی به ایران به خاطر برنامه هسته ایش واکنشها هنوز ادامه دارد. حتی عده ای از مخالفان داخلی دولت هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را محکوم کرده اند. عده ای از چهره های اپوزیسیون مقیم خارج هم گفته اند در مقابل مداخله خارجی خواهند ایستاد. بعضی دیگر اما گفته اند این عملکرد حاکمیت در سالهای اخیر است که سایه جنگ را بر سر ایران انداخته است.

سعید توفیقی، بی بی سی، گزارش می دهد.