پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر پیمان استراتژیک آمریکا با افغانستان بر ایران

بحث پیمان استراتژیک آمریکا با افغانستان و ایجاد پایگاه‌های نظامی درازمدت در آن کشور برای ایران چه معنا و مفهومی خواهد داشت، کشوری که تا همین حالا هم با حضور نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله افغانستان مخالفت کرده.

گزارش از مجید خیام دار.