پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش بی بی سی از نشست خبری آمانو

رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید این وظیفه اوست که جامعه جهانی را از نگرانیها درباره برنامه هسته ای ایران آگاه کند و ایران هم باید برای رفع این نگرانیها اقدام کند. یوکیا آمانو همچنین گفته از ایران خواسته به یک هیات عالیرتبه اجازه دهد برای رسیدگی به نگرانیهای آژانس، به این کشور برود . فردا در پایان جلسه شورای حکام در وین قرار است قطعنامه ای صادر شود اما پیش نویس آن نشان میدهد که برای حفظ یکدستی بین غرب و روسیه و چین، اشاره ای به ارجاع ایران به شورای امنیت نمیشود. کسری ناجی از آخرین خبرها میگوید.