پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطعنامه تازه شورای حکام درمورد ایران

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، می گوید قطعنامه تازه آژانس مایوس کننده بوده. شورای حکام آژانس با تصویب قطع نامه تازه ای گفته عمیقا نگران برنامه هسته ای ایران است و این نگرانی روز به روز بیشتر می شود. در این قطعنامه از ایران خواسته شده به طور کامل و بدون تاخیر غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و به سئوال های آژانس درباره ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته ای اش جواب دهد. با این وجود، پرونده برنامه هسته ای ایران به شورای امنیت نرفت.

کسری ناجی گزارش می دهد.