پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب قطعنامه در محکومیت طرح ترور سفیر عربستان در سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح ترور سفیر عربستان سعودی را محکوم کرد. در این طرح ایران متهم شده قصد داشته سفیر عربستان را در واشنگتن ترور کند. مجمع عمومی در قطعنامه خود ایران را مستقیما به دست داشتن در ترور سفیر عربستان متهم نکرده ولی از ایران خواسته تا به تعهدات بین المللی اش احترام بگذارد.

امیر پیام، بی بی سی، گزارش می دهد.